Obchodní podmínky platné od 1.10.2015

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a také prodávajícího provozovatele internetového obchodu www.obchodelektronika.cz a www.eshopelektronika.cz společnosti Optimus A-Trade s.r.o., sídlem Poličanská 1487, 19016 Praha 9, IČ: 28389689 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138114 (dále též „prodávající“) a kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou platné také pro nákupy mimo sídlo prodávajícího. 

 

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.obchodelektronika.cz a www.eshopelektronika.cz a  v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen nové zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České Republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Tam, kde je to obvyklé, bude současně se zbožím předán záruční list se seznamem záručních opraven a servisních středisek. U výrobků neobsahující záruční list jej nahrazuje faktura / daňový doklad, která je součástí zásilky.

 

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad či sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi či zákazníkovi.

 

IV. Objednání zboží a vznik závazné kupní smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky na dálku je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Závazná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Číslo kupní smlouvy je shodné s číslem objednávky. Kupující se zavazuje plnit povinnosti plynoucí z objednávky a to zejména zboží převzít a uhradit. Prodávající poskytuje plnění pouze v rozsahu, který je uveden na jeho stránkách. Pokud není uveden počet kusů u zboží, má se za to, že skadem je jeden kus daného druhu a varianty. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.  

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny, nebo vyprodání zásob.

c)  Případné storno kupní smlouvy lze provést emailem pouze před odesláním zboží. Věnujte pozornost článku X - Odpovědnost zákazníka

d) Kupující učiněním závazné objednávky zároveň výslovně prohlašuje, že při uzavírání smlouvy podle těchto podmínek jedná ve svém vlastním jméně a nese všechny závazky plynoucí z uzavření kupní smlouvy na dálku. Za nezletilé přebírají právní odpovědnost jejich zákonní zástupci. 

e) Kupující je povinen zkontrolovat údaje v e-mailu, který obdrží po vytvoření objednávky, především pak způsob dopravy, varianty a počet kusů zboží. Pokud kupující tento e-mail po vytvoření objednávky obratem neobdrží, pak je povinen prodávajícího informovat a to e-mailem nebo telefonicky. 

d) Objednávku je možné učinit také telefonicky, za předpokladu, že budou dodány všechny potřebné údaje. Z takto vytvořené objednávky plynou stejná práva a povinnosti. 

e) Při uhrazení zálohy za zboží (1 - 100%) předem a následném nevyzvednutí zboží do 14 dní od úhrady nebo v jiném předem dohodnutém termínu kupujícím, nebo odmítnutím zboží tato záloha propadá. Toto ustanovéní se týká veškérého zboží.  

 

V. Cena a platba

a) Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.obchodelektronika.cz a www.eshopelektronika.cz, jsou úplné a konečné včetně všech poplatků a DPH. Ceny nezahrnují náklady na dopravu. Balné není účtováno. Ceny jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Optimus A-Trade s.r.o. si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura nebo Zjednodušený daňový doklad vystavené na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad záruční a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím; cena dopravy může být zahrnuta již v ceně - viz dopravní podmínky.  

b) V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky. 

c) Ceny akčního zboží platí na uvedené množství nebo do vyprodání zásob nebo do aktualizace akce. Zboží či ceny nejsou nárokovatelné. 

d) Úhrada:

Dobírka - úhrada objednaného zboží přepravci při převzetí zboží. 

Hotově - úhrada zboží při osobním odběru ve skladu, doma u kupujícího nebo na veletrhu

Převodem na účet - Při zasílání solárních a fotovoltaických panelů je požadována platba předem převodem na účet. 

Objednané zboží bude dle udané dostupnosti a provozních možností prodávajícího předáno přepravci v co nejkratší době. Přeprava závisí na kapacitách přepravce, obvykle mezi 1 až 4 pracovních dnů od předání zboží prodávajícím. Pozor, tato lhůta může být navýšena především v prosinci. Prodávající nenese odpovědnost za navýšení této lhůty dopravcem. V případě produktů, které nejsou skladem je kupující o případném prodloužení dodací lhůty informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

 

VI. Dodací lhůta 

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující po vytvoření objednávky neobdrží obratem potvrzení objednávky na e-mail, musí informovat prodávajícího. Prosím zkontrolujte také nevyžádanou poštu. Objednané zboží bude expedováno dle udané dostupnosti a provozní vytíženosti prodávajícího. Zboží bude expedováno v co nejkratší době způsobem zvoleným kupujícím. V případě osobního odběru kupující kontaktuje po vytvoření objednávky prodávajícího a uvede termín převzetí. Obvykle je zboží, které je skladem, expedováno (předáno dopravci) v den potvrzení objednávky nebo v první pracovní den, který po potvrzení přijetí objednávky následuje (s výjimkou prosince, kdy je lhůta prodloužena na 14 dnů). Přepravní lhůta činí obvykle jeden až čtyři pracovní dny dle zvoleného způsobu dopravy. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat v této lhůtě. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Pokud je u výrobku uvedena dostupnost "není skladem" čeká prodejce na jeho dodání ze strany výrobce. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a kupující k němu nabývá vlastnického práva.

 

VII. Dopravní podmínky, poštovné, kontrola zásilky při převzetí 

Možnosti způsobů přepravy zásilky a jejich ceny (včetně DPH): 

aPPL na dobírku, dodání do druhého dne od odeslání (137,- Kč). Dobírková částka bude uhrazena při přebírání zboží dopravci. Max. hmotnost zásilky: 50kg, není možné použít pro solární a fotovoltaické panely a hliníkové profily.

b) PPL - platba převodem na účet. (120 Kč) Zaslání po připsání celé částky na et prodávajícího. Max. kapacity zásilky: 30kg a 120 cm, není možné použít pro solární a fotovoltaické panely, ani hliníkové profily.

U přepravy PPL si prodávající vyhrazuje právo odmítnout tento způsob přepravy, pokud hmotnost či rozměry přesáhnou limit povolený přepravcem, na tuto skutečnost budete upozorněni prodávajícím a doprava bude sjednána individuálně. Zásilka bude doručena druhý den od předání dopravci. V případě jakýchkoliv závad, nebo podezření že došlo k poškození zásilky toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zaznamenat toto do předávacího protokolu k podpisu o převzetí zásilky. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat. Zejména neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující svým podpisem stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky, správný počet balíků a že zásilka nejeví žádné známky poškození.

c) doprava solárních panelů, palet a nadrozměrných zásilek (ČR, celá EU) je vždy individuální dle počtu panelů a místa doručení. Doprava bude naceněna individuálně. Přeprava fotovoltaických a solárních panelů není zdarma při objednávce nad 25000 Kč. 

d) dodání na Slovensko na dobírku - 360 Kč, není možné použít pro solární a fotovoltaické panely.

e) osobní odběr fotovoltaických panelů ve skladu Libuš - zdarma. Kupující ve vlastním zájmu kontaktuje prodávajícího na info@eshopelektronika.cz s termínem převzetí, který musí být prodávajícím potvrzen nebo navrhnut jiný termín. Převzetí je možné po předchozím potvrzení obvykle v pracovní dny mezi 8. a 15.h. Platba při osobním odběru je možná pouze hotově. Kupujícímu bude vždy vystaven doklad EET dle zákonných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit možnost osobního odběru z provozních důvodů. Kupující je povinen zboží vyzvednout do 14 dnů od objednání. 

Fakturu nebo zjednodušený daňový doklad na zboží zakoupené na www.eshopelektronika.cz a www.obchodelektronika.cz najdete přiložené v zásilce. Tato faktura slouží zároveň jako daňový doklad, záruční a dodací list. 

 

g) Kontrola zásilky při převzetí a reklamace přepravy. 

 

Kupující či osoba, která od přepravce zboží za kupujícího přebírá, musí vždy při přebírání zásilky zásilku pečlivě překontrolovat, především úplnost zásilky, případné poškození obalu a zboží. Kupující či jeho zástupce přepravní obal a zásilku první prohlédne, až poté podepisuje převzetí. V případě i malých pochybností o stavu zboží, kupující zásilku otevře za přítomnosti řidiče. Jakékoliv vady zásilky musí být zapsány a detailně popsány v přepravním listu řidiče. Kupující si vyžádá kopii nebo si přepravní list vyfotí. Doporučujeme případné poškození vyfotit. Bez řádně nahlášené vady zásilky řidiči bohužel není možno brát na pozdější reklamace přepravy zřetel. 

Schenker: Řidič má povinnost vyčkat max. 30 minut na rozbalení a kontrolu stavu zásilky.  

 

VIII. Záruka a servis

Reklamace se řídí Reklamačním řádem, viz níže. Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek. Práva z vadného plnění jsou upravena v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, ustanovení § 2165. Kupující překontroluje obsah objednávky před používáním zboží, ihned po obdržení objednávky, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. 

Jak reklamovat zboží: Zboží zašlete na adresu Optimus A-Trade s.r.o., Nám. Komenského 417, 26301 Dobříš. Přibalte podrobný popis výrobní vady, kdy se vada vyskytuje, od kdy, za jakých podmínek, s jakou frekvencí a pod. Přibalte kopii dokladu. Přijetí reklamace potvrdí prodávající do emailu. Kupující může využít tento formulář: 

 

Reklamovaná vada:
Požadavek na způsob vyřešení reklamace:
Daňový doklad č.: 
Objednávka:                         ze dne  
K reklamaci přijato (vypište všechny součásti, které zasíláte): 

 

 

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on–line katalogu na webových stránkách www.obchodelektronika.cz a www.eshopelektronika.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců, pokud není v popisu nebo v návodu uvedeno jinak. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpiy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použije se ustanovení o záruce za jakost. Záruka baterií se nevztahuje se na pokles kapacity, způsobený běžným užíváním baterie. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru, uhrazením zboží při platbě předem nebo převzetím zboží od dopravce a potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím (příp. uhrazením dobírky). Po dobu záruční lhůty je servis a opravy vyhrazen prodávajícímu, porušení servisní plomby činí reklamaci neuznatelnou, stejně jako jakýkoliv jiný zásah do přístroje nebo užití náhradního dílu a příslušenství, které nebyly dodány prodávajícím. 

b) Místem uplatnění reklamace je sídlo firmy. Reklamaci zašlete na adresu Optimus A-Trade s.r.o., Nám. Komenského 417, 26301 Dobříš. Při oprávněné reklamaci jsou kupujícímu proplaceny náklady na zaslání zboží dle reálných nákladů a to zaslání nejlevnějším způsobem (obyčejný balík, česká pošta). O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou, a nebo nedůvodnou reklamací. 

c) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – faktury nebo zjednodušeného daňového dokladu či jinak a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. S reklamovaným výrobkem kupující zašle příslušenství, které se vztahuje k vadě. V případě neprokázání uzavření kupní smlouvy k danému zboží, může prodávající reklamaci odmítnout. Dále připojte návrh na řešení v případě uznání reklamace (výměna zboží nebo vrácení peněz) a případně připojte také číslo účtu, urychlíte tak celý proces reklamace. Reklamní materiály si kupující ponechá. 

d)  O způsobu řešení reklamace bude kupující informován neprodleně, maximálně do 3 pracovních dní od přijetí reklamace prodávajícím. Reklamace bude vyřízena v max. lhůtě 30 dní, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. O výsledku reklamace bude kupující informován písemně e-mailem nebo poštou dle ustanovení § 19 odt. 3 ZOS.

e) Při neoprávněné a neodůvodněné reklamaci může prodávající využít zákonného práva účtování skutečně vynaložených nákladů na vyřízení neoprávněné reklamace. Servisní poplatek při neuznání důvodu reklamace, při zaslání výrobci na vlastní žádost zákazníka je vyčíslen dle hmotnosti a ceny zboží. Servisní poplatek za čištění zboží předávaného do reklamačního řízení ve znečištěném stavu je 700 Kč / h.  

f) Při reklamaci kamer může být požadován dotazník o způsobu používání kamery. Díky informacím z dotazníku může být technická zkouška provedena přesněji a tedy i v kratším čase. Napojení a nastavení kamer náleží odborně způsobilé osobě. 

Více pak v reklamačním řádu, který je součástí těchto Obchodních podmínek. 

 

IX. Servis - ceník

 

Ceník servisu IP kamer (Ceny uvedené včetně DPH 21%.). Tyto ceny jsou účtovány při servisu kamer nebo vrácení zboží do 14 dní, při uvedení zboží do původního stavu (čl. X):

 • Připojení, spárování a základní nastavení IP kamery - Vzdálená plocha!: 700 Kč (0 - 60 min. práce)
 • Konzultace po telefonu: 700 Kč/ h vč. DPH, min 225 Kč. 
 • Nastavení zpět továrního nastavení: 100 Kč
 • Reset hesla: 100 Kč
 • Vložení / vyndání SD karty: 550 Kč
 • Otočení těla kamery: 700 Kč
 • Čištění kamery dle znečištění: 250 – 450 Kč
 • Poškrábání: 1cm / 120 Kč
 • Náhradní díly:
  • šrouby: 60 Kč / ks
  • hlavní kryt kamery: 300 Kč
  • objektiv: 350 Kč
  • LED diody:  100 Kč / ks
  • Držák kamery: 300 Kč
  • Návod: 200 Kč
  • Adaptér: 350 Kč

 

 

X. Garance vrácení peněz

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez nutnosti udání důvodu. Kupující je o této možnosti informován také e-mailem v potvrzení objednávkyPodle §1818 Občanského zákoníku kupující do 14 dnů informuje prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Tato informace musí být podána prokazatelně a prodávající potvrdí přijetí formuláře o odstoupení od smlouvy v co nejkratším termínu. Kupující má nárok na vrácení celé fakturované částky za zboží a na vrácení přepravného v nejnižší hodnotě přepravného nabízené prodávajícím. Informaci o odstoupení od kupní smlouvy s číslem zásilky je nutno zaslat písemně a to buď e-mailem na info@eshopelektronika.cz nebo dopisem na adresu pro vrácení zboží Optimus A-Trade s.r.o., Nám. Komenského 417, 26301 Dobříš. Kupující může využít formulář níže. Vracené zboží spolu s odstoupením od smlouvy či jinou identifikací zboží, kde bude uvedena identifikace zboží a číslo účtu kupujícího či adresa  v ČR pro zaslání peněz, kupující pošle v zákonné lhůtě na adresu prodávajícího. Prodávající nemá povinnost tyto údaje zjišťovat na své náklady. Náklady na zaslání zboží hradí kupující. Zboží musí být zasláno prokazatelným způsobem. Zaslání zboží prodávajícímu na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Zboží by mělo být kompletní bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním nepoškozeném obalu, včetně příslušenství a pokud možno včetně prodejního dokladu (potřeba prokázat zakoupení zboží). Návod je součástí zboží. Prodávající má právo odečíst částku za chybějící části a součásti, příslušenství, uvedení zboží do původního stavu (tedy do továrního nastavení) a opotřebení zboží (viz také č. IX). Kupující obdrží e-mailem Dobropis - Opravný daňový doklad, který je povinen potvrdit a zaslat zpět na adresu prodávajícího. Kupujícímu bude po potvrzení dobropisu v zákonné lhůtě a bez zbytečného odkladu vrácena částka. Částka bude poukázána na účet či adresu v ČR, stejným způsobem, jakým bylo zboží uhrazeno, případně jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Číslo kupní smlouvy je shodné s číslem objednávky. Zboží upravené na míru dle objednávky kupujícího nelze vrátit. 

 

Kupující může využít tento formulář:

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Číslo objednávky: 

Objednávka převzata dne: 

Telefon, e-mail: 

Způsob vrácení zboží:

Obsah (vypište všechny součásti, které vracíte)

Číslo účtu / adresa pro zaslání peněz:

Způsob a datum odeslání formuláře

 

Adresa pro zaslání formuláře a zboží: Optimus A-Trade s.r.o., Nám. Komenského 417, 26301 Dobříš.

 

 XI. Odpovědnost zákazníka

Naší prioritou je spokojenost Vás, našich odpovědných zákazníků. Každá zakázka vyžaduje přípravu a zpracování, které stojí čas a tedy i peníze. Již odesláním objednávky vzniká závazná kupní smlouva a z ní plynoucí závazky. Kupující se zavazuje, mimo jiné, zboží převzít a uhradit, pokud tak neučiní, má prodávající nárok na pokrytí nákladů vynaložených na zaslání objednávky (180 Kč), případně pohledávku postoupit včetně zákonných úroků z prodlení. Každá objednávka je závazná dle platné legislativy a těchto Obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami. Storno vzniklé kupní smlouvy dohodou je možné před odesláním zboží, kdy kupující informuje prodávajícího e-mailem. Při odstoupení kupujícím od smlouvy z jakýchkoliv důvodů (i bez udání důvodu) musí kupující dodat se zakoupeným zbožím také dárky a zboží, které byly dodány v rámci marketingových a propagačních akcí. Kupující překontroluje obsah objednávky (stav, úplnost, typ, příslušenství, novost zboží, funkce atd.) před používáním zboží, ihned po obdržení zásilky. Na pozdější reklamace obsahu a stavu zboží nemůže být brán zřetel (má se za to, že zboží bylo v perfektním stavu). Odpovědnost za nahlášení vady z přepravy viz bod VII g).

 

XII. Alternativní řešení sporů

Alternativní řešení sporů je možné přes ČOI. www.coi.cz. Tato informace v listinné podobě je k dispozici na pobočce prodávajícího. V případě šetření ČOI na podnět kupujícího, které neprokáže chybu prodávajícího, má prodávající nárok uplatnit veškeré náklady vzniklé šetřením na kupujícím. Kupujícímu bude vystavena faktura na uhrazení těchto nákladů včetně zákonných úroků. V případě neuhrazení faktury ve splatnosti má prodávající nárok pohledávku přeprodat. 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. K odmíntutí návrhu dojde, pokud jeho podáním navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor prodávjícího.

 

XIII. Recyklace a sběr elektroodpadu

Elektromateriál nepatří do komunálního odpadu! Ceny zboží buďto zahrnují poplatek za ekologickou likvidaci elektromateriálů nebo je kupující v popisu upozorněn, že recyklační poplatek bude přičten. Ekologická likvidace veškerých elektro - zařízení prodávaných na www.eshopelektronika.cz je zajištěna v rámci kolektivního systému sběru elektroodpadu. Vyřazený elektro - materiál je možné odevzdat na provozovně www.eshopelektronika.cz (možnost odevzdání zařízení určitých typů elektrozařízení může být vázána na povinnost nákupu nového zařízení obdobného typu) nebo na sběrných místech, které najdete zde

Obalové materiály jsou zpracovány v rámci systému EkoKom, jehož je prodejce součástí.

 

XIV. Ochrana osobních údajů

 

Prodávající je správcem osobních údajů a řídí se při zpracování osobních údajů zákazníků Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679. 
Veškeré údaje, které prodávající shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.
 
Prodávající zpracovává následující osobní údaje:
-  identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud je kupující podnikatel/ka, či  zastupuje právnickou osobu;
-  kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa;
-  údaje o objednávkách, které u nás vy nebo vaše společnost realizujete, způsobu platby včetně čísla platebního účtu, a údaje o reklamacích.
Prodávající zpracovává osobní údaje, které poskytne kupující v rámci objednávky, nebo při komunikaci s prodávajícím. Prodávající je oprávněn získávat osobní údaje z veřejných registrů.
Účely a rozsah zpracování osobních údajů prodávajícím 
Prodávající zpracovává osobní údaje:
-  bez souhlasu kupujícího na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu prodávající nebo z důvodu plnění právní povinnosti, 
-  na základě souhlasu kupujícího
Rozsah zpracování dat bez souhlasu závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje, rozsah je uveden dále.
 
Zpracování dat při uzavření smlouvy
Za účelem plnění uzavřené smlouvy zpracovává prodávající identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje o jeho objednávkách. V případě, že kupující objednává jako zástupce právnické osoby, prodávající zpracovává navíc identifikační a kontaktní údaje, a to na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy.
Důvodem zpracování dat je zejména:
komunikace o uzavření smlouvy, např. zaslání potvrzení objednávky, upřesnění dopravy, případně reklamaci a dalších požadavcích.
pro potřeby platby za přepravu a jiné služby, za účelem splnění smlouvy, může prodávající údaje předat také subdodavatelům (viz níže).
 
Zpracování na základě oprávněného zájmu
Při uzavření smlouvy uchovává prodávající identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje o objednávkách na základě oprávněného zájmu prodávajícího (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků. Oprávněným zájmem prodávajícího je ochrana právních nároků. 
Z tohoto důvodů zpracovává prodávající údaje po dobu trvání promlčecí lhůty (10 let) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracovává prodávající osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
 
Zpracování osobních údajů se souhlasem kupujícího a odvolání souhlasu
Pokud kupující udělí výslovný souhlas, může prodávající  použít poskytnuté identifikační a kontaktní údaje pro zasílání informací  kontaktního marketinku, zejména zasílání nabídek e-mailem, textovými zprávami, případně jinými prostředky elektronické komunikace a pošty.
Tento  dobrovolný  souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním odvolání  na e-mail: osobní.udaje@eshopelektronika.cz, nebo zasláním  do datové  schránky prodávajícího.
Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány 5 let od poslední objednávky.
Zpracování na základě plnění právních povinností 
Pro tento účel zpracovává prodávající identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje o obchodních vztazích. Osobní údaje jsou pro tyto účely evidovány 10 let. Jedná především o tyty zákony:
• č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
• č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví,
• č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty,
• č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele (pokud přepravu objednáte jako fyzická osoba).
• Nařízeními EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz.
Kdo zpracovává osobní data
Prodávající zpracovává osobní údaje jako správce, stanovuje účel shromažďování a zpracování osobních údajů.
Osobní údaje kupujících předává, v potřebném rozsahu, také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, případně zpracovatele, a to:
- partnerům zajišťujícím přepravu a doručování zásilek
- subdodavatelům, zejména dodavateli účetních, případně skladovacích  služeb
- v rámci plnění našich zákonných povinností některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům na výzvu. 
 
Práva kupujícího při zpracování osobních údajů
Kupující má právo na přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává prodávající, právo na opravu nepřesných, či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz. 
V situacích předvídaných právní úpravou má dále právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo na omezení jejich zpracování; dále má právo na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. 
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu osobni.udaje@eshopelektronika.cz

 

Prodávající se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České Republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. (Registrační oznámení č. 00063741 / 001). Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese a kontaktnímu tel. číslu a e-mailu, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem, případně státním orgánům a finančním domům. Osobní údaje je možno na základě písemné, elektronické, nebo telefonické žádosti kupujícího upravit, nebo vymazat z databáze prodávajícího. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami dává kupující zároveň souhlas k případnému zaslání e-mailu s obchodním sdělením. Kupující se může kdykoliv odhlásit z odběru novinek přímo v e-mailu nebo může zaslat e-mail na info@eshopelektronika.cz s textem "Nemám zájem o news letter" a bude vyřazen z databáze. 

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Osobní údaje o zákaznících nejsou sdělovány třetím osobám kromě těch, které jsou potřebné pro vyřízení objednávky zákazníka (dodavatelé, přepravci, banky apod.), případně státním úřadům a kontrolním orgánům a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. 

 

XV. Vystavení duplikátu dokladu o koupi

Vystavení duplikátu dokladu o koupi je možné v případě, že se kupující prokáže číslem objednávky a za poplatek 200 Kč. Kopii dokladu je možné vystavit pouze osobě uvedené v objednávce, případě osobě zplnomocněné osobou uvedené v objednávce

 

XVI. Duševní vlastnictví a autorská práva 

Následujícím ustanovením není dotčeno právo kupujícího využívat materiály k soukromým nekomerčním účelům.

Fotografie produktů jsou vlastnictvím provozovatele e-shopu f. Optimus A-Trade s.r.o. nebo jsou poskytnuté dodavatelem a mají pouze informativní charakter. Veškeré informace o produktech byly poskytnuty dodavatelem zboží. Popisy produktů, texty, překlady popisů produktů, návody k použití a veškerý obsahu stránek, které provozuje Optimus A-Trade s.r.o., jsou duševním vlastnictvím provozovatele www.eshopelektronika.cz, firmy Optimus A.Trade s.r.o. Šířit, kopírovat, zveřejňovat či jakkoliv je využívat ke komerčním účelům je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele stránek. Toto ustanovení se vztahuje i na části dotčených materiálů.

Při porušení tohoto ustanovení má provozovatel www.eshopelektornika.cz nárok na smluvní pokutu 2000 Kč za každou jednotlivou stránku, která porušuje autorská práva, pokud obsah není odstraněn do tří pracovních dní od upozornění o takovém jednání. Upozornění bude zasláno na elektronickou adresu uvedenou na doméně, která porušuje autorská práva. Při neodstranění daného obsahu do tří pracovních dnů má provozovatel www.eshopelektronika.cz nárok účtovat provozovateli domény, která porušuje autorská práva 2000 Kč a 100 Kč za každý další započatý den. 

Při neoprávněném šíření návodů (nebo jeho částí), které jsou vlastnictvím Optimus A-Trade s.r.o. má provozovatel nárok na 10000 Kč za každý jednotlivý návod, tímto nevzniká nárok na další šíření tohoto materiálu. Při porušení autorských práv má Optimus A-Trade s.r.o. zároveň nárok na proplacení veškerých dalších nákladů, které mu tímto vzniknou.  

 

XVII. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

XVIII. Závěr 

a) Velikost SD karet a USB flash disků je udávána podle informací dodavatele, obyčejně s max. odchylkou kapacity do deseti procent. 

b) Prodávající odpoví na elektronickou poštu během sedmi (7) pracovních dní.

c) Prodávající není povinen odpovídat na vulgární, výhružné, urážející nebo nesrozumitelné e-maily.  

 

Zasláním objednávky kupující uděluje souhlas s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je Reklamační řád. 

 

Obchodní podmínky platné od 1.10.2015. 

V Praze, dne 1.10.2015, Optimus A-Trade s.r.o.

 

Poslední aktualizace: 1.3.2017 EET, 24.5.2017, 5.6.2017, 24.11.2017, 25.5.2018 GDPR, 31.1.2019 OAT, 23.5.2019 VII g)., 20.12.2019 (ceny dopravy)

Reklamační řád platný pro objednávky od 1.10. 2015

I. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Optimus A-Trade s.r.o., se sídlem Poličanská 1487, 19016 Praha 9, IČ: 28389689, provozovatele www.eshopelektronika.cz , dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen z.č. 80/2012 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Odlišnost úpravy reklamačního řádu ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami řízené podle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů a prodávající a kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 80/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou. 
Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 80/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. 
Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. 
Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Optimus A-Trade s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Optimus A-Trade s.r.o. je přiložen daňový doklad / faktura, který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem je nutno dodat potvrzení o koupi - daňový doklad / fakturu. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce. 
Na provedenou opravu je tří měsíční záruční doba, počínaje dnem ukončení reklamace. Reklamační protokol slouží jako záruční list na opravu a na vyměněné náhradní díly. Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, dopravou a neodbornými zásahy. Kupující dává do reklamačního řízení zboží čisté, v opačném případě mu může být účtován poplatek za čištění zboží. 
Při uplatnění reklamace na zboží, kde byla porušena servisní plomba nebo bylo do zařízení jakkoliv jinak zasaženo, může prodávající reklamaci zamítnout nebo zboží opravit na náklady kupujícího. 


II. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží
a. Kupující - spotřebitel
Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou fakturu nebo daňový doklad, doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat Optimus A-Trade s.r.o. k odstranění těchto vad. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z.
V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 
b. Kupující - podnikatel
Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Optimus A-Trade s.r.o. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel. 


III. Podmínky záruky
Není-li na faktuře / daňovém dokladu v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, po dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.
V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.
Z občanského zákoníku vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena. Zákonná záruční doba na baterie je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje se na pokles kapacity, způsobený běžným užíváním baterie. 


IV. Neuplatnitelnost záruky 
Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

 • Po vypršení záruční lhůty
 • V případě mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče, nešetrným zacházením, mechanické úpravy výrobku
 • Instalace jinou než odborně způsobilou osobou
 • Pokud byly vady způsobeny počítačovými viry
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí
 • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem, používání výrobku v rozporu s jeho účelem
 • Zboží bylo poškozeno živly, přepětím nebo výpadkem elektrické sítě
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním 
 • Mechanické poškození neumožňuje otestovat reklamovanou vadu
 • Kupující nedodal veškeré dokumenty, či součásti výrobku
 • Reklamovaná vada výrobku se vyskytuje pouze ve specifických podmínkách
 • Při podezření na manipulaci s daty v dokladu o koupi nebo jeho nepředložení (Vydání náhradního dokladu o koupi je možné za poplatek 150 Kč) 

Ve výše uvedených, stejně jako dalších možných případech, je reklamace považována za nedůvodnou. Prodávající upozorní kupujícího na neuplatnitelnost záruky elektronickou poštou. Při neoprávněné a neodůvodněné reklamaci může prodávající využít zákonného práva účtování skutečně vynaložených nákladů na vyřízení neoprávněné či neodůvodněné reklamace. 

Při reklamaci kamer může být požadován dotazník o způsobu používání kamery. Díky informacím z dotazníku může být technická zkouška provedena přesněji a tedy i v kratším čase. Napojení a nastavení kamer náleží odborně způsobilé osobě, na toto je spotřebitel opozorněn také v návodu, případně v popisu zboží. 


V. Doživotní záruka
Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu. Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím.


VI. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace 
V kostce: 
a) Kupující zašle reklamovaný výrobek včetně všech jeho součástí, které se vztahují k vadě, podrobný popis reklamované vady a kopii dokladu o koupi (či jinou identifikaci objednávky) na adresu pro zaslání reklamací (Optimus A-Trade s.r.o., Nám. Komenského 417, Dobříš). 

Pokud kupující neví, jaké součásti zboží se k vadě vztahují, doporučuje prodávající k reklamaci zaslat všechny součásti. 
b) V případě, že se bude jednat o reklamaci neodůvodněnou, bude kupující kontaktován. V případě, že k reklamaci budou chybět součásti zboží, které se vztahují k vadě, doklady či informace, bude spotřebitel informován. Tyto součásti kupující dodá, aby mohla být reklamace vyřízena co nejdříve.

c) Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího a to přepravní službou či poštou. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením faktury, zjednodušeného daňového dokladu či jinak a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, kupující jednoznačně uvede podmínky, za kterých se výrobní vada projevuje. S reklamovaným výrobkem kupující zašle příslušenství, které se vztahuje k vadě. Reklamní materiály si kupující ponechá. Kupující může připojit návrh na řešení v případě uznání oprávněné reklamace (oprava, výměna zboží nebo vrácení peněz) a případně dodat také číslo účtu, pro urychlení reklamačního řízení. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady. Přejímající pracovník vypíše reklamační protokol dle informací zaslaných kupujícím.

d) Přejímající pracovník posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. Pokud je reklamace nedůvodná, bude kupující upozorněn. V případě, že přejímající pracovník posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost uvedena v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace). 

  
Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě max. třiceti dnů a dle zákonných podmínek. Obvykle prodávající zašle informaci e-mailem či poštou. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok dle § 598 o.z. V případě neoprávněné a neodůvodněné reklamace se délka záruční doby neprodlužuje.  
Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím, případně dnem dodání chybějících informací, součástí či dokumentů. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 

 

VII.
a. výrobní vady - odstranitelné
Jde-li o výrobní vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 
Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry. Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad (alespoň tři) nemůže kupující zboží řádně užívat. Oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamace třech podstatných vad na věci zároveň. Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli. 
b. výrobní vady - neodstranitelné
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu a faktury nebo daňového dokladu.
Kupující má v případě výskytu neodstranitelné výrobní vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli. 


VIII. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující podnikatel
Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění.  
Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu pro reklamace (Optimus A-Trade s.r.o., Nám. Komenského 417, Dobříš). Doporučujeme zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, disket a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložena faktura. Pro urychlení reklamačního řízení je doporučeno uvést také číslo objednávky. 
Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů a dle zákonných podmínek. Kupující se o výsledku reklamačního řízení bude u prodávajícího informovat, prodávající není povinen kontaktovat kupujícího při vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace se délka záruční doby neprodlužuje.  
a. podstatné porušení smlouvy
Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.
V takovém případě může kupující - podnikatel:
požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad nebo požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Práva kupujícího zaručená obchodním zákoníkem nejsou tímto ujednáním dotčena. Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
b. nepodstatné porušení smlouvy
Výrobní vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy. V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny. O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje prodávající. 
Prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Pokud prodávající nestanoví jinak, je tato lhůta 30 dní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícmu svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozí věty, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícho měnit.  
Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu a to prokazatelným způsobem. 


IX. Reklamace zboží poškozeného přepravou
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Tento postup je doporučen i při sebemenší pochybnosti poškození zboží při přepravě. Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. V případě, že se přes poškození přepravního obalu kupující rozhodne zásilku přijmout,  sepíše při převzetí zboží doručovatel zápis o škodě tak, aby prodávající mohl následně reklamaci přepravy s přepravcem řešit. Pracovník pošty nebo kurýrní služby je povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. 

 


X. Vyzvednutí reklamovaného zboží 
a. reklamace uznaná 
Při uznané reklamaci je zboží zasláno na adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávce, případně dle dohody. Náklady na přepravu nese prodávající. Pokud bylo zboží do reklamačního řízení předáno osobně, předpokládané vyzvednutí zboží je také osobně.   
b. reklamace neuznaná a nedůvodná
Kupující si zboží vyzvedne osobně, případně písemně potvrdí zaslání zboží za poplatek 160 Kč, kde uvede také adresu zaslání.  

 


XI. Skladné
Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od vypršení zákonem stanovené lhůty na vyřízení reklamace, bude mu účtováno skladné ve výši 38,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného. 

 


XII. Závěrečná ustanovení
Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.

V případě nedorozumění, nesouhlasu s reklamací či neshod se může kupující obrátit na ČOI www.coi.cz. 


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu. 

Aktualizace dle ČOI dne 27.5.2017, 5.6.2017